Definitioner

Dessa definitioner är de som gäller i PTS bredbandskartläggning och här i Bredbandskartan. Detta är alltså inte generella definitioner av exempelvis bredband.

Arbetsställe Företag likställs i bredbandskartläggningen med ett fast verksamhetsställe och definieras som den stadigvarande adress från vilken en privatperson eller en juridisk person bedriver en verksamhet. Begreppet antas vara synonymt med SCB:s definition av arbetsställe.

Ett arbetsställe skapas i statistiken genom en koppling mellan SCB:s arbetsställeregistret och fastighetsregister, via adresser. Dessa adresser har skiftande kvalitet varför vissa arbetsställen inte kan kopplas till en specifik byggnad. Det finns därför kommuner där det finns ett visst bortfall på grund av detta.

Bredband Bredband definieras här som en anslutning till internet via en accessteknik vars snabbaste abonnemang levererar minst 1 Mbit/s. 1 Mbit/s definieras i sin tur som att ett internetabonnemang medger en överföringskapacitet nedströms på 1 Mbit/s under gynnsamma omständigheter och minst 0,5 Mbit/s i bråd timme. Vidare antas hastigheten i bråd timme motsvara den genomsnittliga hastigheten för det snabbaste abonnemanget som erbjuds via accesstekniken enligt Bredbandskollens (www.bredbandskollen.se). Hastigheten under gynnsamma omständigheter antas motsvara den snabbaste enskilda mätningen för accesstekniken enligt Bredbandskollen.

I rapporten kartläggs tillgången till bredband när det används från fasta punkter (så kallat fast bredband). De fasta punkterna är i rapporten avgränsade till byggnader med hushåll eller arbetsställen. Tillgången vid mobil användning av bredband (så kallat mobilt bredband) kartläggs inte. Ett exempel på mobil användning av bredband är att surfa med en telefon när man åker buss. En förvirrande omständighet är att bredband via mobilnäten (givet att det finns täckning) kan användas både som fast bredband (t.ex. när du surfar hemifrån) och som mobilt bredband (t.ex. när man åker buss). I kartläggningen avses dock alltså endast användningen av fast bredband – oavsett om det gäller bredband via mobilnäten eller bredband via andra typer av tekniker.

Faktisk hastighet Den hastighet en slutanvändare kan förvänta sig i praktiken när den använder sin internetanslutning från hushållet eller arbetsplatsen. Begreppet kan sättas i relation till teoretisk hastighet som är den maxhastighet som endast kan uppnås i extremt gynnsamma fall. Som ett mått på faktisk överföringshastighet används här den hastighet ett internetabonnemang ger i genomsnitt enligt Bredbandskollen.

Fast bredband Bredband (se ovan) till en fast plats. Fast bredband inkluderar även trådlösa tekniker till en fast plats. Det kan vid trådlösa anslutningar krävas en riktantenn för att ta emot signalen. Att ha fast bredband via en trådlös teknik innebär att det anslutna hushållet eller arbetsplatsen inte kan räkna med någon mobilitet utan att anslutningen endast kan ske på en fast plats.

Fast radio Med bredband via fast radio skickas datatrafik som radiosignaler i luften mellan starkt riktade sändar- och mottagarantenner. Tekniken kräver fri sikt och det är vanligt att sändare och mottagare placeras i en hög mast eller på hustak. Hastigheten är lägre för att skicka än för att ta emot data och överföringen kan i vissa fall påverkas av väderförhållanden som kraftigt regn eller snö och andra hinder som tät skog.

Tekniken är ett alternativ vid glest befolkade platser och det finns idag ett tjugotal leverantörer på marknaden. På en enskild fast radio kan hastigheten nå upp till 1 Gbit/s och om fast radio ansluts till ett fibernät kan tekniken användas för att ge hög kapacitet även på avlägsna platser. Den största tjänsteleverantören av bredband via fast radio erbjuder för tillfället abonnemang på 20 och 50 Mbit/s.

Fast verksamhetsställe Den stadigvarande adress från vilken en privatperson eller en juridisk person bedriver en verksamhet. Begreppet är här synonymt med arbetsställe.

Fiber Med begreppet fiber avses såväl fiber till byggnaden (FTTB) som fiber till hushållet (FTTH) omfattas av begreppet. Däremot omfattas inte fiber till trottoarkanten (FTTC) i begreppet.

Hushåll Med ”hushåll” avses stadigvarande bostäder vilket i sin tur definieras som adresser där minst en person är folkbokförd.

Från och med 2015 använder PTS bostadslägenheter per byggnad för att uppskatta antalet hushåll, där en lägenhet antas motsvara ett hushåll. Med bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt, eller till en inte oväsentlig del, användas som bostad, oavsett i vilken hustyp den ligger. Även bostäder i småhus definieras således som lägenheter.

NGA-nät betyder Nya Generationens Access-nät. Med det menas bredbandsnät med hög överföringshastighet. I definitionen för NGA-nät ingår (i mars 2020) internetanslutning via Fiber, Kabel-TV enligt standarden DOCSIS 3, VDSL och Fast radio.

Stadigvarande bostad Den fastighet en person är folkbokförd på. Begreppet är i bredbandskartläggningen synonymt med hushåll.

Tillgång till bredband Tillgång till bredband definieras här som att ett internetabonnemang på kort tid och utan särskilda kostnader kan beställas till adressen för en stadigvarande bostad eller ett fast verksamhetsställe (dvs. till adressen för ett hushåll eller ett arbetsställe). Till särskilda kostnader räknas kostnader utöver vad som normalt debiteras slutkunder vid försäljning av internetabonnemang, dvs. utöver abonnemangs-, anslutnings-, uppsägningsavgifter med mera, samt mindre kostnader i syfte att förbättra bithastigheten. Ett exempel på en särskild kostnad, som alltså inte ska behövas enligt definitionen, är installation av fiber från tomtgränsen till huset (ca 10 000-40 000 kr). Ett exempel på en kostnad som inte räknas som särskild är installation av en antenn på taket i syfte att vid behov förbättra mottagningen för mobilt bredband (ca 500-5000 kr).

Tillgång till bredband med en viss teoretisk hastighet 100 Mbit/s definieras här som att ett internetabonnemang medger en överföringskapacitet nedströms på 100 Mbit/s under gynnsamma omständigheter och minst 50 Mbit/s i bråd timme. På samma sätt definieras 30 och 1 Mbit/s här som abonnemang som under gynnsamma omständigheter medger en överföringskapacitet nedströms på 30 respektive 1 Mbit/s och i bråd timme på minst 15 respektive 0,5 Mbit/s. Hastigheten i bråd timme antas motsvara den genomsnittliga hastigheten för det snabbaste abonnemanget som erbjuds via accesstekniken enligt Bredbandskollens (www.bredbandskollen.se). Hastigheten under gynnsamma omständigheter antas motsvara den snabbaste enskilda mätningen för accesstekniken enligt Bredbandskollen.

Tätort och småort Tätorter tillsammans med småorter används i bredbandskartläggningen för att skilja mellan geografiska områden med tät bebyggelse och områden med gles bebyggelse. Tätort definieras i enlighet med SCB:s tätortsdefinition och innefattar i princip alla hussamlingar med minst 200 invånare såvida avståndet mellan husen normalt inte överstiger 200 meter. Likaså definieras småort i enlighet med SCB:s småortsdefinition och innefattar i princip sammanhängande bebyggelse med högst 150 meter mellan husen och 50-199 invånare.